Procesy sądowe – czym one są?

 

Proces sądowy to proces, w którym strony przedstawiają swoje argumenty przed sędzią lub sędziami, a sędzia podejmuje decyzję na podstawie przepisy prawa.

Jak wygląda postępowanie sądowe? Rodzaje postępowań sądowych

Każdy proces sądowy rozpoczyna się od wniesienia przez stronę pewnego żądania, które jest rozpatrywane przez sąd. Proces sądowy może być prowadzony w ramach postępowania cywilnego lub karnego. W przypadku postępowania cywilnego strony walczą o prawa majątkowe lub ochronę swoich praw osobistych. Postępowanie karne z kolei służy do ustalenia, czy osoba oskarżona dopuściła się przestępstwa i jakie kary może za to ponieść. W przypadku postępowań cywilnych i karnych istnieją różne rodzaje procesów, które można podzielić na dwie duże kategorie: procesy prywatne i publiczne. Procesy prywatne rozpoczynają się na wniosek stron, a procesy publiczne rozpoczynają się bez wniosków stron.

Prywatne procesy cywilne i karne

Procesy prywatne to te, w których strony walczą o prywatne prawa majątkowe lub osobiste. Najczęstszymi przykładami procesów prywatnych są procesy rozwodowe i sprawy o alimenty. Inne przykłady to: sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o ustalenie lub zmianę ojcostwa, sprawy o opiekę nad dziećmi,

Publiczne procesy cywilne i karne

Publiczne procesy są to te, w których sąd rozpatruje sprawy, które mogą mieć wpływ na wiele osób. Najczęstszymi przykładami publicznych procesów cywilnych są sprawy o ustalenie niepodlegania wykonaniu orzeczenia sądu, sprawy o wydanie decyzji administracyjnej i sprawy o uchylenie decyzji administracyjnej.

Inne przykłady publicznych procesów cywilnych to:

sprawy o zawieszenie wykonania orzeczenia sądu,

sprawy o wydanie decyzji w sprawie ochrony praw konsumentów,

sprawy o wydanie decyzji w sprawie ochrony środowiska,

Jak wygląda postępowanie sądowe? Przebieg postępowania sądowego

Postępowanie sądowe można podzielić na trzy etapy: etap przygotowawczy, etap rozprawy, etap wykonawczy.

Etap przygotowawczy

Etap przygotowawczy to etap, w którym strony przygotowują się do rozprawy. W tym czasie strony mogą przedstawić dowody, które chcą przedstawić w rozprawie, mogą także przeprowadzić przesłuchania świadków.

Etap rozprawy

Etap rozprawy to etap, w którym strony przedstawiają swoje argumenty przed sądem. W tym czasie strony mogą przedstawić swoje dowody i świadków, a także mogą przeprowadzić przesłuchania świadków.

Etap wykonawczy

Etap wykonawczy to etap, w którym sąd podejmuje decyzję w sprawie. W tym czasie sąd może wydać wyrok, który może być wykonywany przez strony.